چاپ پاکت رادیولوژی

برای چاپ روی پاکت رادیولوژی سایزهای مختلفی در نظر گرفته شده که مطابق با استانداردها انجام می شود.

در واقع اینکار با کاغذهایی انجام می شود که محتویات را در برابر نور خوشید و تا خوردگی حفظ کند.

همانطور که می دانید مخاطب اصلی نیکان رسانه برای چاپ پاکت، بیمارستان، درمانگاه و کلینیک ها هستند.