چاپ فتوگلاسه و کاغذ عکاسی

• چاپ فتوگلاسه خروجی های جذاب و چشم نواز تری نسبت به نوع مات دارد.
• این چاپ به گونه ای انجام می شود که رنگ به داخل بافت کاغذ نفوذ نمی کند.
• مرکب روی سطح براق خشک می شود.
• چاپ تصاویر و پوستر ها روی کاغذ فوتو گلاسه بسیار جذاب و دیدنی است.