تولید آفتابگیر ماشین

ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد که مجبور شوید برای انجام کاری، خودروی خود را در محلی که آفتاب زیادی دارد، پارک کنید. همانطور که می دانید، اشعه خورشید برای بدنه خودرو و قسمت های داخلی آن بسیار مضر است و باعث تولید گازهای سمی و خطرناک می شود.

علاوه براین، اشعه آفتاب می تواند باعث فرسوده شدن داشبورد، صندلی ها و روکش فرمان اتومبیلتان شود و با توجه به گرم شدن فضای داخلی خودرو، مصرف کولر را افزایش دهد. از این رو با توجه به نزدیک بودن روزهای گرم سال، استفاده از آفتابگیر ماشین می تواند بسیار مهم و ضروری باشد.